The Eruv is Kosher and Operational for Shabbat Korach,

Shabbat Shalom!

 Eruv Information Hotline

940-784-ERUV (3788)