Parashat Lech Lecha:

The eruv is Down!

Shabbat Shalom

Eruv Map