Eruv

Eruv 2017-09-12T21:21:24+00:00

The Eruv is Kosher and Operational for Shabbat Nitzavim-Vayeilech

Shabbat Shalom!

Eruv Information Hotline

940-784-ERUV (3788)

Eruv Map