Parashat Ki Tisa: the Eruv is Down

Shabbat Shalom

Eruv Map