Parashat Va’eira: the Eruv?

Shabbat Shalom

Eruv Map