Parashat Vayeishev:We don’t know about the Eruv yet.

Shabbat Shalom

Eruv Map